Algemene Handelsvoorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid

Deze algemene handelsvoorwaarden vormen de uitsluitende basis voor alle rechtsrelaties tussen de firma Abt Sportsline GmbH, Johann-Abt-Straße 2, D-87437 Kempten, geregistreerd in het handelsregister van het kantongerecht Kempten onder HRB 4448 vertegenwoordigd door de organisatie, en haar klanten in de onlineshop www.abt-sportsline.de. Klanten in de zin van deze handelsvoorwaarden zijn uitsluitend verbruikers in de zin van § 13 BGB (Duits burgerlijk wetboek), d.w.z. natuurlijke personen die een rechtshandeling verrichten met een doel dat noch tot hun commerciële noch tot hun zelfstandige beroepsactiviteit gerekend kan worden. Beslissend is altijd de op het moment van afsluiten van het contract geldende versie van de handelsvoorwaarden. Deze kunnen onder www.abt-sportsline.de opgeroepen, op uw pc opgeslagen of op een printer afgedrukt worden. Bij rechtsrelaties tussen leveranciers en Abt Sportsline GmbH verwijzen wij op dit punt naar onze Inkoopvoorwaarden. Tegenstrijdige of van de verkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de besteller worden door ons alleen erkend als wij de geldigheid uitdrukkelijk en schriftelijk hebben toegezegd. Deze verkoopvoorwaarden gelden ook voor toekomstige transacties met de besteller indien het hier soortelijke rechtstransacties betreft.

§ 2 Contractafsluiting

Onze offertes zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen evenals wijzigingen in vorm, kleur en/of gewicht blijven voorbehouden binnen het kader van de redelijkheid.

De door de besteller afgegeven bestelling is een bindende aanbieding. Wij zijn gerechtigd, de in de bestelling afgegeven contractaanbieding uiterlijk binnen twee weken na ontvangst te onzer kantore aan te nemen. De aanbieding kan ook worden aangenomen door uitlevering van de bestelde producten. Een bestelling includeert de machtiging voor het maken van proefritten.

Bestellingen in de rubrieken motortechniek, chassis en uitlaattechniek zijn afhankelijk van uw voertuiggerelateerde gegevens. Daarom ontvangt u bij de bestellingsmededeling een formulier van ons, zonder welke wij uw bestelling niet definitief kunnen controleren. Tot deze voertuiggerelateerde controle behouden wij ons nog vereiste wijzigingen (uitdrukkelijk ook ten aanzien van de prijs) voor.

Bestelling in de internetshop

De presentatie van de producten in de online-shop vormen geen bindende offerte van de aanbieder. Het betreft een verzoek aan de klant om de aanbieder een bindende aanbieding te doen.

Een overeenkomst met Abt Sportsline GmbH komt alleen tot stand bij bestellingen uit en leveringen binnen de Bondsrepubliek Duitsland. Bestellingen vanuit het buitenland worden door ons als aanvraag doorgegeven naar de bevoegde importeur die een dienovereenkomstige offerte voor uw bestelling samenstelt.

Een overeenkomst met Abt Sportsline GmbH komt alleen tot stand bij bestellingen uit en leveringen binnen de Bondsrepubliek Duitsland. Bestellingen vanuit het buitenland worden door ons als aanvraag doorgegeven naar de bevoegde importeur die een dienovereenkomstige offerte voor uw bestelling samenstelt. Elke bestelling van de klant vormt een bindende aanbieding tot afsluiten van een koopcontract voor de bestelde producten.

Door het aanklikken van de knop 'Verzenden' geeft de klant een dergelijke aanbieding voor de aankoop van de producten in de winkelmand af. Daarmee erkent de klant ook deze handelsvoorwaarden als voor de rechtsrelatie met de aanbieder uitsluitend geldend.

Als u bij Abt Sportsline GmbH een bestelling opgeeft, sturen wij u een e-mail waarin wij de ontvangst van uw bestelling bevestigen en de details van uw bestelling vermelden (orderbevestiging). Deze bevestiging van uw bestelling geldt niet als aanname van uw aanbod, maar is alleen bedoeld om u mee te delen dat uw bestelling bij ons is binnengekomen. Een koopovereenkomst komt pas tot stand als wij het bestelde product naar u verzenden.

Voor alle postorderartikelen hebt u volgens §355 FernAG, (Duitse wet inzake postorderbestellingen) een herroepingsrecht voor de periode van twee weken (bij E-bay-bestellingen een maand). Dat geldt uitsluitend voor ongebruikte en intacte producten en helaas niet voor reeds gemonteerde artikelen en speciale uitvoeringen, waarop wij u echter in betreffende gevallen nog eens attenderen. Bij herroeping en teruggave zijn de kosten en het risico van de retourzending principieel voor rekening van Abt Sportsline GmbH. Bij een bestelling tot 40 euro worden bij gerechtigde herroeping de besteller de kosten voor de terugzending in rekening gebracht, tenzij de geleverde producten niet met de bestelling overeenkomen.

§ 3 Prijzen en betalingsvoorwaarden

Alle prijsvermeldingen in de online shop zijn brutoprijzen incl. BTW; bijkomende kosten voor betaling en verzending worden de klant op de bestelpagina duidelijk meegedeeld en kunnen via de link 'Verzendkosten' worden opgeroepen.

Van toepassing zijn de op het tijdstip van de bestelling geldende prijzen. Abt Sportsline GmbH behoudt zich voor, de in de online shop vermelde prijzen vóór afsluiting van de overeenkomst te wijzigen. In een dergelijk geval vormt de orderbevestiging van Abt Sportsline GmbH een wijzigend aanbod voor de sluiting van het contract, zodat het contract pas tot stand komt met speciale aanname van de klant.

Indien tussen het sluiten van het contract en de overeengekomen leveringstermijn een periode van meer dan vier maanden ligt, zijn wij gerechtigd, de prijs aan te passen indien de lonen, de materiaalkosten, de grondstofprijzen, land- of zeevrachten, belastingen douanetarieven of de markt-inkoopprijzen zich verhoogd hebben.

De koopprijs is zonder aftrek opeisbaar bij levering. Indien de koopprijs niet wordt vereffend, is de klant 3 weken na opeisbaarheid automatisch in verzuim.

Naar keuze van de klant volgt de betaling per vooruitbetaling, kredietkaart of onder rembours. De bijkomende rembourskosten zijn voor rekening van de klant.

§ 4 Afname

Met de overgave geldt het gekochte product als afgenomen en correct geleverd. Gewoonlijk vindt deze overgave - tenzij anders is overeengekomen - plaats in onze werkplaats. De besteller komt met de afname in verzuim als hij het gekochte product niet binnen 8 dagen na de gereedmelding en de overhandiging van de voorlopige of definitieve factuur afhaalt. Als een voertuig na verstrijken van de termijn niet wordt afgehaald, kunnen wij als standgeld de plaatselijk gebruikelijke stallingstarieven berekenen voor per dag gestalde voertuigen.

§ 5 TÜV-keuring

Een aanspraak van de besteller op TÜV-vermelding in de voertuigpapieren bestaat principieel alleen bij de TÜV die het keuringsrapport heeft opgesteld.

§ 6 Reclamaties

Wij verplichten ons tot een zorgvuldige uitvoering met optimaal materiaal. De besteller dient het onderwerp van het contract bij ontvangst onmiddellijk te controleren en eventuele reclamaties in te dienen. Latere reclamaties zijn uitgesloten, tenzij de besteller binnen 14 dagen na levering productie-, materiaal- of constructiefouten aantoont die bij de afname van het gekochte product niet konden worden onderkend. De reclamaties dienen in ieder geval schriftelijk te geschieden met een duidelijke beschrijving van de gebreken. Bij ontvangst van een reeds aan de buitenzijde beschadigde zending moet onder bijvoeging van een voor de postdienst of de spoorwegen gebruikelijk protocol vervanging worden aangevraagd.

§ 7 Reserveonderdelen

Tenzij bij de verlening van de opdracht anders is overeengekomen, gaat de vervangen delen over in ons eigendom.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

Tot de volledige betaling van alle vorderingen, inclusief alle kosten, blijft het koopobject ons eigendom. Zo lang ons eigendomsvoorbehoud bestaat, is elke verandering in ons nadeel, verkoop, verpanding, eigendomsoverdracht als borgstelling of enige andere vorm van overdracht van het koopobject aan derden zonder onze schriftelijke toestemming ontoelaatbaar. De besteller dient de geleende voorwerpen tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud met zorg te behandelen, zorgvuldig te bewaren en in een intacte toestand te houden. Vernietiging, beschadiging en beslaglegging van de geleverde voorwerpen moeten ons per omgaande worden meegedeeld. In geval van beslaglegging moet de deurwaarder onmiddellijk op het eigendomsvoorbehoud geattendeerd worden. Alle met de validatie van ons eigendomsrecht ontstane onkosten zijn voor rekening van de besteller.

Als de geleverde voorwerpen met andere, ons niet toebehorende voorwerpen worden verwerkt, verwerft Abt Sportsline GmbH het mede-eigendom aan het nieuwe voorwerp in verhouding van de waarde van de geleverde voorwerpen tot de andere verwerkte voorwerpen op het tijdstip van verwerking. Als de geleverde voorwerpen met andere, ons niet toebehorende voorwerpen worden verwerkt, verwerft Abt Sportsline GmbH het mede-eigendom aan het nieuwe voorwerp in verhouding van de waarde van de geleverde voorwerpen tot de andere verwerkte voorwerpen. De besteller bewaart het mede-eigendom voor ons.

§ 9 Verzending en gevarenovergang

De verzending geschiedt steeds voor rekening van de besteller. De keuze van de wijze van verzending geschiedt naar beste goeddunken. Bij bestellingen in de internetshop tot 50,- EURO goederenwaarde (bruto) worden bovendien vracht- en verpakkingskosten ter hoogte van 5,95 EURO (bruto) in rekening gebracht. Daarbij komen nog rembourskosten ter hoogte van 3,00 EURO (bruto) en bezorgingskosten ter hoogte van 2,- EURO (bruto). Bij bestellingen in de internetshop vanaf 50,- EURO tot 2.500 EURO goederenwaarde (bruto) worden bovendien vracht- en verpakkingskosten ter hoogte van 11,90 EURO (bruto) in rekening gebracht. Daarbij komen nog rembourskosten ter hoogte van 3,00 EURO (bruto) en bezorgingskosten ter hoogte van 2,- EURO (bruto). Vanaf een (bruto) goederenwaarde van 2.500 euro komen de vracht- en verpakkingskosten te vervallen en zijn alleen de rembourskosten ter hoogte van 3,00 euro en de bezorgingskosten ter hoogte van 2,- euro verschuldigd. Bij de betaalwijze 'Vooruitbetaling' komen de rembourskosten te vervallen. Deze regeling geldt uitsluitend voor de verkoop aan eindverbruikers. Voor internetbestellingen aan wederverkopers gelden de van toepassing zijnde individuele overeenkomsten. Als het koopobject op verzoek van de besteller naar het eigen adres wordt verzonden, gaat met de verzending naar de besteller, uiterlijk vanaf het tijdstip dat het koopobject verzonden is, het risico voor eventuele teloorgang of toevallige verslechtering van het koopobject over op de besteller. Dit geldt onafhankelijk van de vraag of de verzending vanaf de plaats van vervulling geschiedt of wie de vrachtkosten draagt. Bij een latere adreswijziging bij de bezorgservice ontstaan meerkosten die voor rekening van de besteller zijn.

§ 10 Levering

Indien en voor zover geen leveringstermijnen overeen zijn gekomen, leveren wij de bestelde koopobjecten zo snel mogelijk. Bedrijfs- of verkeersstoringen, stakingen, grondstofgebrek of andere omstandigheden die buiten onze verantwoordelijkheid liggen, ontbinden ons in elk geval van vervulling van leveringstermijnen en geven de besteller geen recht op schadevergoeding of terugtreding van het contract.

 De goederen worden geleverd aan het door de klant aangegeven leveringsadres. Goederen die de aanbieder op voorraad heeft, worden binnen 5 werkdagen verzonden. Bij niet-voorradige goederen staat in de onlineshop de verwachte leveringstermijn vermeld.

De levering van de goederen geschiedt voor risico van de aanbieder. Het gevaar voor eventuele teloorgang en toevallige verslechtering van de goederen gaat op het tijdstip van overgave over op de klant.

Tot de volledige betaling van de koopprijs blijven de goederen eigendom van de aanbieder.

Indien de bestelde goederen ondanks voorafgaande afsluiting van een desbetreffende koopovereenkomst van de aanbieder niet meer tijdig of helemaal niet meer leverbaar zijn, zal de aanbieder de klant daarover per omgaande informeren. In een dergelijk geval van vertraagde levering staat het de klant vrij, op de bestelde goederen te wachten of van het contract terug te treden; bij onmogelijkheid van levering zijn beide partijen gerechtigd om van het contract terug te treden. In geval van een terugtreding worden de klant eventueel reeds vervulde tegenprestaties onmiddellijk vergoed.

De aanbieder heeft binnen het kader van redelijkheid ten opzichte van de klant het recht op deelleveringen. Bij vervulling van een deelprestatie op verzoek van de aanbieder ontstaan geen bijkomende verzendkosten. Bijkomende verzendkosten worden volgens § 3 lid 1 alleen berekend als de deellevering geschiedt op uitdrukkelijk verzoek van de klant.

§ 11 Garantieverlening

Afbeeldingen en beschrijvingen zijn alleen bedoeld als algemene toelichting; technische gegevens kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn, aangezien wij er steeds naar streven, onze producten door te ontwikkelen. Gegevens in de beschrijvingen over prestaties, snelheden enz. beschrijven alleen bij benadering en gelden niet als bindend.

Wij wijzen er met nadruk op dat het bij motorsportonderdelen om topproducten met een korte levensduur gaat die deels niet voor het openbare wegverkeer zijn goedgekeurd. Voor deze speciale motorsportonderdelen kunnen wij geen garantie verlenen of aansprakelijkheid overnemen.

Als de besteller ondernemer is, verlenen wij voor gebreken aan het koopobject naar eigen keuze garantie door nabehandeling of vervangende levering.

Als de besteller verbruiker is, heeft hij het recht te kiezen voor ofwel navervulling door nabehandeling of vervangende levering. Wij zijn echter gerechtigd, de gekozen navervulling te weigeren als deze alleen mogelijk is met onevenredig hoge kosten en de andere wijze van navervulling zonder aanzienlijke nadelen voor de verbruiker blijft.

Als de navervulling mislukt, kan de besteller principieel naar eigen keuze vermindering van de vergoeding (reductie) of annulering van het contract (terugtreding) verlangen. Bij slechts geringe strijdigheid met de overeenkomst, met name bij geringe gebreken, heeft de besteller echter geen recht op terugtreding.

Ondernemers moeten ons duidelijke gebreken binnen een termijn van twee weken na ontvangst van het koopobject schriftelijk melden; in het andere geval is de validatie van de garantieverleningsclaim uitgesloten.

Verbruikers moeten binnen een termijn van twee maanden na het tijdstip waarop de met het contract strijdige toestand van het koopobject werd vastgesteld, duidelijke gebreken schriftelijk melden. Doorslaggevend voor de aanhouding van de termijn is de binnenkomst van de melding te onzer kantore. Als de verbruiker deze melding verzuimt, vervallen de rechten op garantieverlening twee maanden na zijn constatering van het gebrek. Dit is niet van toepassing bij arglist van de aanbieder. De bewijslast voor het tijdstip van constatering van het gebrek is van toepassing vanaf de 6e maand na levering aan de verbruiker.

Als de besteller vanwege een rechtelijk of materieel gebrek na een mislukte navervulling van het contract terugtreedt, heeft hij voor het overige geen recht meer op schadevergoeding vanwege het gebrek. Als de klant na mislukte vervulling kiest voor schadevergoeding, blijft het koopobject bij de klant als dit in redelijkheid van hem verwacht kan worden. De schadevergoeding beperkt zich tot het verschil tussen de koopprijs en de waarde van het gebrekkige product. Dit is niet van toepassing als de strijdigheid met het contract arglistig door ons werd veroorzaakt.

Voor ondernemers bedraagt de garantieverleningstermijn een jaar vanaf levering van het koopobject. Voor verbruikers bedraagt de verjaringstermijn twee jaar vanaf levering van het koopobject resp. maximaal 30.000 km. Bij gebruikte producten bedraagt de verjaringstermijn een jaar vanaf levering van het koopobject. Dit is niet van toepassing als de besteller ons het gebrek niet tijdig heeft gemeld.

Schade die is ontstaan door ondeskundige behandeling, montage of overbelasting van het koopobject of door het negeren van de voorschriften inzake bediening, onderhoud en reiniging van het koopobject (bijv. handleiding, serviceboekje enz.), is van de garantieverlening uitgesloten. Bovendien wijzen wij er met nadruk op dat schade door slijtage op grond van meer dan gemiddeld hoge kilometrages (> 30.000 km/jaar), van de garantieverlening is uitgesloten.

Verklaringen onzerzijds in samenhang met het contract (vermogensbeschrijving, referentie aan DIN) houden in twijfelgevallen geen overname van de garantie in. In twijfelgevallen dient de overname van een garantie door ons uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd te worden.

§ 12 – Aansprakelijkheid

De aanbieder is niet aansprakelijk voor nalatig plichtsverzuim indien dit geen voor het contract doorslaggevende plichten of garanties betreft, bijvoorbeeld schade die voortvloeit uit aantasting van leven en welzijn of aanspraken op grond van productaansprakelijkheid.

Indien de aanbieder ook aansprakelijk is voor geringe nalatigheid, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de voor het contract karakteristieke, te verwachten schade.

Indien de aansprakelijkheid van de aanbieder uitgesloten of beperkt is, geldt dit eveneens voor de aansprakelijkheid van wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers en in naam van de aanbieder optredende personen.

De aanbieder is niet aansprakelijk voor de functionaliteit van datanetwerken, servers of dataleidingen naar zijn computercentrum en de voortdurende beschikbaarheid van zijn onlineshop.

§ 13 Verrekening

De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenaanspraken rechtsgeldig vastgesteld of onbetwist zijn.

§ 14 Gegevensbescherming

De door de klant binnen het kader van zijn bestelling vrijwillig verstrekte persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend gebruikt met inachtneming van de voorschriften volgens de Duitse wet inzake persoonsregistraties (BDSG) en de Duitse telemediawet (TMG).

Persoonsgerelateerde gegevens van de klant worden alleen verzameld voor zover de klant dergelijke gegevens bij het gebruik van de onlineshop vrijwillig aan de aanbieder meedeelt. Deze gegevens worden alleen verwerkt en aan derden doorgegeven voor zover dit voor de doorvoering van de contractrelatie tussen de aanbieder en de klant noodzakelijk is. Derhalve worden de gegevens doorgegeven aan de met de levering belaste expeditie-onderneming evenals - indien vereist - aan het met de betalingsafhandeling belaste kredietinstituut. Een verderstrekkende doorgifte van de gegevens aan derden vindt niet plaats.

De klant heeft te allen tijde het recht op kosteloze informatie over zijn opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens alsmede het recht op correctie, blokkering en verwijdering van deze gegevens.

De aanbieder behoudt zich voor, ten behoeve van reclame, marktonderzoek of op de behoefte afgestemde vormgeving van zijn aanbiedingen met gebruikmaking van pseudoniemen door middel van de verzamelde klantgegevens gebruiksprofielen samen te stellen. De klant is te allen tijde gerechtigd, zijn toestemming voor deze toepassing van zijn gebruiksgegevens te herroepen.

De inhoud van de privacyrechtelijke informatie in de zin van § 8 kan door de klant op elk tijdstip worden opgeroepen via www.abt-sportsline.de.

Vragen over de verzameling, de verwerking of het gebruik van de persoonsgerelateerde klantgegevens, over informaties, correcties, blokkering of verwijdering van gegevens evenals de herroeping van verleende toestemmingen kunnen aan de aanbieder worden gericht onder het in § 1 lid 1 van deze AHV vermelde adres.

§ 15 Herroepingsrecht / Teruggave-instructie

U kunt uw contractverklaring binnen twee weken (bij bestelling via Ebay binnen een maand) zonder opgaaf van redenen in tekstvorm (bijv. brief, fax, e-mail) of - indien het object vóór verstrijken van de termijn wordt overgedragen - door retourzending van het object herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, echter niet vóór ontvangst van de goederen door de ontvanger (bij wederkerende levering van gelijksoortige goederen niet vóór ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet vóór vervulling van onze informatieplichten volgens § 312 e lid 1 zin 1 BGB (Duits burgerlijk wetboek) in verbinding met artikel 246 § 3. EGBGB (Duitse invoeringswet burgerlijk wetboek) Afdoende voor de vervulling van de herroepingstermijn is de tijdige verzending van de herroeping. De herroeping moet worden gericht aan: Abt Sportsline GmbH, E-Commerce, info@abt-sportsline.de Daimlerstr. 2, D-87437 Kempten.

Gevolgen van de herroeping / teruggave

In geval van een effectieve herroeping moeten de beiderzijds ontvangen prestaties worden geretourneerd en eventueel ontleende benuttingen (bijv. rente) moet geretourneerd worden. Indien u de ontvangen goederen/prestaties niet helemaal, ten dele of alleen in verslechterde toestand terug kunt geven, bent u in evenredige mate tot waardevergoeding verplicht. Bij het overlaten van zaken geldt dit niet wanneer de verslechtering van de zaak uitsluitend resulteert uit de inspectie ervan – zoals dit bijv. in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Voor het overige kunt u de plicht tot waardevergoeding voor een door het doelmatige gebruik van de zaak ontstane verslechtering vermijden, door de zaak niet als uw eigendom in gebruik te nemen en alles achterwege te laten wat de waarde ervan nadelig kan beïnvloeden. Voor pakketverzending geschikte goederen moeten voor ons risico worden geretourneerd. U dient de kosten voor de retourzending te dragen als de geleverde goederen overeenstemmen met de bestelling en als de prijs van de te retourneren goederen niet meer dan 40 euro bedraagt of u bij een hogere prijs van de goederen op het tijdstip van herroeping de tegenprestaties of een contractueel overeengekomen termijnbetaling nog niet hebt vervuld. In het andere geval is de retourzending voor u kosteloos. Niet voor pakketverzending geschikte goederen worden bij u afgehaald. Verplichtingen tot restitutie van betalingen dienen binnen 30 dagen vervuld te worden. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of van het product, voor ons met de ontvangst daarvan.

§ 16 Overnamevoorwaarden

De besteller is verplicht tot afname van de bestelde zaak. Als de besteller in aannameverzuim is of hij door zijn schuld andere medewerkingsplichten overtreedt, zijn wij gerechtigd, voor de ons daardoor ontstane schade inclusief eventuele meerkosten vergoeding te verlangen. Overige aanspraken blijven voorbehouden. Indien voornoemde voorwaarden van toepassing zijn, gaat het gevaar voor eventuele teloorgang of toevallige verslechtering van het koopobject op de besteller over vanaf het tijdstip waarop hij in aanname- of betalingsverzuim verkeert.

§ 17 Verzekering

De afsluiting van een verzekering geschiedt alleen op uitdrukkelijk verzoek en voor rekening van de besteller.

§ 18 Plaats van vervulling en forum

Plaats van vervulling is Kempten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij alle uit de contractrelatie resulterende geschillen dient, indien de besteller koopman is, de vordering ingediend te worden bij het kantongerecht Kempten resp. de arrondissementsrechtbank Kempten. Wij zijn echter gerechtigd, ook te klagen bij de rechtbank waaronder de vestiging van de besteller valt.

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van de wetten inzake de internationale ver-/aankoop van roerende goederen, ook als de besteller zijn hoofdkantoor in het buitenland heeft.

§ 19 Diversen

De nietigheid van een of meerdere bepalingen van dit contract laat de geldigheid van het contract en de overige bepalingen onverlet.

§ 20 Betalingsvoorwaarden

Aan het op grond van het contract in ons bezit geraakte voorwerp staat ons vanwege alle vorderingen (ook uit vroegere rechtstransacties) een terughoudings- en pandrecht toe. Wij zijn gerechtigd tot pandverkoop binnen het kader van de onderhandse verkoop. Afdoende voor de dreiging met pandverkoop is een schriftelijke mededeling aan het laatste adres van de besteller.

Bij een contractafsluiting in het internet kunnen wij alleen een vooruitbetaling of betaling per rembours accepteren.

Voor het overige is de betaling onmiddellijk en zonder aftrek van korting opeisbaar.

Verbruikersinformatie over de afsluiting van televerkooptransacties en

verderstrekkende informatie over het elektronische handelsverkeer

De onderstaande informaties vormen geen contractvoorwaarden. De contractvoorwaarden zijn uitsluitend vervat in de Algemene Handelsvoorwaarden.

Deze verbruikersinformaties en de Algemene Handelsvoorwaarden worden de klant uiterlijk bij levering van de goederen overhandigd. Elke klant kan deze informatie echter te allen tijde via www.abt-sportsline.de uitprinten, opslaan of als pdf-bestand downloaden.

1. Identiteit en voor dagvaarding geschikt adres van de aanbieder

Abt Sportsline GmbH, Daimlerstr. 2, D-87437 Kempten

Kantongerecht Kempten nr. B 4448

Email: info@abt-sportsline.de

BTW-identificatienummer DE 128 786 143

2. Taal

Uitsluitende contracttaal is Duits.

3. Contractafsluiting

De presentatie van de producten in de online-shop vormen geen bindende offerte. Het betreft een verzoek aan de klant om de aanbieder met zijn bestelling een bindende aanbieding te doen.

Vóór het afgeven van een bestelling moet de koper zich aanmelden. Na het aanklikken van de knop 'Aanmelden' moeten de voor de contractafwikkeling vereiste gegevens worden vermeld.

De klant kan producten door het aanklikken van de knop 'In de winkelmand' voor de latere bestelling selecteren. Door het aanklikken van de knop 'Verzenden' geeft de klant een bindende bestelling af voor de aankoop van de producten in de winkelmand. Tevoren dienen de AHV van de aanbieder door het aanklikken van een dienovereenkomstige knop uitdrukkelijk als bestanddeel van het contract geaccepteerd te worden.

De aanbieder zal de ontvangst van de bestelling van de klant per omgaande per fax of e-mail bevestigen. Deze automatisch verzonden ontvangstbevestiging vormt geen bindende aanname van de bestelling, maar informeert de klant alleen over het feit dat de aanbieder de bestelling heeft ontvangen. Bij de ontvangstbevestiging zijn de AHV en deze verbruikersinformaties gevoegd. Het koopcontract komt tot stand door de bestelling van de zijde van de klant enerzijds en de uitdrukkelijke orderbevestiging van de aanbieder resp. de verzending van de goederen door de aanbieder anderzijds.

4. Correctie van invoerfouten

Vóór verzending van zijn bestelling kan de klant de samengevat weergegeven details van zijn bestelling nogmaals controleren en eventuele fouten door middel van de wijzigingsfunctie corrigeren.

5. Opslag en toegankelijkheid van de contracttekst

De klant kan de contracttekst, dat wil zeggen alle contractgegevens, bij afgifte van zijn bestelling opslaan door in zijn browser het menupunt 'Bestand' en vervolgens 'Opslaan als' aan te klikken. De klant kan de contracttekst uitprinten door in zijn browser onder het menupunt 'Bestand' 'Afdrukken' aan te klikken.

De klant kan de AHV en de verbruikersinformatie afdrukken of in 'voor weergave geschikte vorm' opslaan door op de laatste pagina van de bestelprocedure of in het hoofdmenu de link 'AHV' en 'Verbruikersinformaties' en dan op de knop 'Pagina afdrukken' te klikken of de link 'Opslaan' aan te klikken.

De contracttekst wordt door de aanbieder opgeslagen en kan de klant desgewenst op elk tijdstip kosteloos via e-mail worden toegezonden.

6. Belangrijke eigenschappen van de producten

Voor de belangrijkste eigenschappen van de aangeboden producten alsmede de geldigheidsduur van tijdelijke aanbiedingen verwijzen wij naar de desbetreffende productbeschrijvingen in de onlineshop.

7. Voorbehoud

Indien de bestelde goederen ondanks voorafgaande afsluiting van een desbetreffend inkoopcontract van de aanbieder met zijn leverancier niet tijdig of helemaal niet leverbaar zijn, zal de aanbieder de klant daarover per omgaande informeren. In een dergelijk geval van vertraagde levering staat het de klant vrij, op de bestelde goederen te wachten, de bestelling te annuleren of van het contract terug te treden. Bij onmogelijkheid van levering zijn beide partijen gerechtigd om van het contract terug te treden. In dat geval worden de klant eventueel reeds vervulde tegenprestaties onmiddellijk vergoed.

8. Productprijs

Van toepassing zijn de op het tijdstip van de bestelling geldende prijzen. De aanbieder behoudt zich voor, de in de online shop vermelde prijzen vóór afsluiting van de overeenkomst te wijzigen. In een dergelijk geval vormt de orderbevestiging een wijzigend aanbod voor de sluiting van de overeenkomst, zodat de overeenkomst pas tot stand komt met speciale aanname van de klant. De koopprijs is uiterlijk opeisbaar met ontvangst van de goederen door de klant.

9. Kosten voor betaling en verzending

De kosten voor betaling en verzending worden in aanvulling op de genoemde productprijzen als volgt berekend:

de betaling geschiedt naar wens per vooruitbetaling, kredietkaart, factuur of onder rembours. Bij vooruitbetaling/overschrijving worden de goederen pas verzonden als het eindbedrag van de bestelling op de rekening van de aanbieder is bijgeschreven. Bij verzending onder rembours betaalt de klant direct bij de bezorger van de expeditie-onderneming en ontstaan betalingskosten die per individueel geval moeten worden afgestemd.

Deze bijkomende kosten voor betaling en verzending worden de klant op de bestelpagina duidelijk meegedeeld en kunnen via de links 'Verzendkosten' worden opgeroepen.

10. Herroepingsinstructie/herroepingsrecht

U kunt uw contractverklaring binnen twee weken (bij bestelling via Ebay binnen een maand) zonder opgaaf van redenen in tekstvorm (bijv. brief, fax, e-mail) of - indien het object vóór verstrijken van de termijn wordt overgedragen - door retourzending van het object herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, echter niet vóór ontvangst van de goederen door de ontvanger (bij wederkerende levering van gelijksoortige goederen niet vóór ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet vóór vervulling van onze informatieplichten volgens § 312 e lid 1 zin 1 BGB (Duits burgerlijk wetboek) in verbinding met artikel 246 § 3. EGBGB (Duitse invoeringswet burgerlijk wetboek) Afdoende voor de vervulling van de herroepingstermijn is de tijdige verzending van de herroeping. De herroeping moet worden gericht aan: Abt Sportsline GmbH, E-Commerce, info@abt-sportsline.de Daimlerstr. 2, D-87437 Kempten

Gevolgen van de herroeping

In geval van een geldige herroeping dienen beiderzijds ontvangen prestaties resp. betalingen te worden teruggegeven en eventueel ontvangen gebruiksvoordelen te worden afgestaan. Indien u de ontvangen goederen niet helemaal, ten dele of alleen in verslechterde toestand terug kunt geven, bent u in evenredige mate tot waardevergoeding verplicht. Bij het overlaten van zaken geldt dit niet wanneer de verslechtering van de zaak uitsluitend resulteert uit de inspectie ervan – zoals dit bijv. in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Voor het overige kunt u de plicht tot waardevergoeding voor een door het doelmatige gebruik van de zaak ontstane verslechtering vermijden, door de zaak niet als uw eigendom in gebruik te nemen en alles achterwege te laten wat de waarde ervan nadelig kan beïnvloeden. Voor pakketverzending geschikte goederen moeten voor ons risico worden geretourneerd. U dient de kosten voor de retourzending te dragen als de geleverde goederen overeenstemmen met de bestelling en als de prijs van de te retourneren goederen niet meer dan 40 euro bedraagt of u bij een hogere prijs van de goederen op het tijdstip van herroeping de tegenprestaties of een contractueel overeengekomen termijnbetaling nog niet hebt vervuld. In het andere geval is de retourzending voor u kosteloos. Niet voor pakketverzending geschikte goederen worden bij u afgehaald. Verplichtingen tot restitutie van betalingen dienen binnen 30 dagen vervuld te worden. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of van het product, voor ons met de ontvangst daarvan.

11. Gedragsregels

Voor de aanbieder gelden geen bijzondere gedragsregels.

12. Waarborg- en garantievoorwaarden

Ten aanzien van de waarborg- en garantieverlening wordt verwezen naar de AHV.